ALGEMENE VOORWAARDEN LE PARFUM DE NATHALIE

Artikel 1. Algemene bepalingen

www.leparfumdenathalie.be, hierna genoemd de “Website”, wordt beheerd door de NV Mylecke Management, Art & Invest, hierna genoemd NV Mylecke,  handelend onder de naam “Le Parfum de Nathalie”, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder nummer  0839.876.577 met maatschappelijke zetel Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke en BTW nummer BE08 3987 6577

De contactgegevens van Le Parfum de Nathalie zijn:

Telefoonnummer:        + 32 09 219 17 20

E-mailadres:                info@leparfumdenathalie.be

Le Parfum de Nathalie biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Daarbij worden de huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) overeengekomen tussen Le Parfum de Nathalie (“de Verkoper”) en elke natuurlijke person die optreedt met een doel dat niet valt binnen het kader van zijn commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit en die wenst een aankoop te doen via de e-commerce Website (de “Klant”) (hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Le Parfum de Nathalie wordt de Klant geacht deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Le Parfum de Nathalie aanvaard zijn.

Le Parfum de Nathalie behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving, aan te passen door het publiceren van een nieuwe versie op de Website. De Verkoopvoorwaarden mogen onder geen enkele omstandigheid aangepast worden door de Klant. De versie van de Verkoopvoorwaarden die geldt is deze die op de Website beschikbaar was ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

Indien een of meerdere bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard op basis van een Belgische wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden gelden.

Van zodra een bestelling is afgerond, wordt een samenvatting gezonden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven, zodat de Klant deze kan bewaren. De bestelling wordt eveneens gearchiveerd door Le Parfum de Nathalie.

Artikel 2. De Klant

Om een geldige bestelling te doen via de Website, moet de Klant ten minste 18 jaar en rechtsbekwaam zijn, of -indien de Klant nog geen 18 jaar is- ouderlijke toestemming te hebben om een bestelling te plaatsen via de Website. De Klant verklaart dus dat hij de nodige bekwaamheid heeft om een overeenkomst te sluiten en niet onder bewind staat. Le Parfum de Nathalie behoudt zich het recht voor om de Klant te verzoeken om bewijs te bezorgen van zijn leeftijd of ouderlijke toestemming en om de bestelling van de Klant niet te voldoen indien de Klant nalaat om het gevraagde bewijs te leveren.

Wanneer de Klant aan Le Parfum de Nathalie, via de Website, informatie bezorgt die noodzakelijk is voor de levering en facturatie van de Producten die op de Website worden weergegeven, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat en compleet is. Indien er een fout voorkomt in de contactgegevens van de ontvanger, kan Le Parfum de Nathalie niet aansprakelijk worden gehouden indien zij bewijst dat het onmogelijk was om de bestelde Producten [zoals hieronder gedefinieerd] te leveren.

Le Parfum de Nathalie behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (met terugbetaling) indien zij vermoed dat deze niet voldoet aan voormelde voorwaarden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 3. De Producten

De producten van Le Parfum de Nathalie, geurproducten of verzorgingsproducten, hierna genoemd de “Producten”, zijn deze die op de Website worden weergegeven op de datum van consultatie van de Website door de Klant. Le Parfum de Nathalie draagt er zorg voor om de Producten op de Website op een zo accuraat mogelijke wijze te presenteren en te beschrijven.
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Le Parfum de Nathalie niet. Le Parfum de Nathalie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Le Parfum de Nathalie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Afbeeldingen en beschrijvingen van de Producten zijn dus enkel ter indicatie en zijn niet contractueel bindend. Le Parfum de Nathalie is niet aansprakelijk voor enige fouten of ontbrekende elementen bij de presentatie van de Producten. Le Parfum de Nathalie zal bestellingen van de Klant voldoen zolang de voorraad strekt en zal ervoor zorgen dat de Producten die te koop worden aangeboden op de Website zo snel mogelijk beschikbaar zijn in voorraad.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv., beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Le Parfum de Nathalie. Le Parfum de Nathalie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4. De Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van de wettelijke regelingen of bepalingen;
  • of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 5. De bestelling en online aankoop


De Klant erkent uitdrukkelijk dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverbintenis inhoudt.

Van zodra betaling werd verricht (zie Artikel 6), zal de Klant een e-mail ontvangen van Le Parfum de Nathalie waarin ontvangst van de bestelling wordt bevestigd met een samenvatting van de bestelling. Dit bericht zal gezonden worden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven.

Beschrijving bestelprocedure: de klant kan naar de productpagina gaan en kan daar het gewenste product kiezen en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Productgegevens, gebruiksadvies en ingrediënten’ indien van toepassing. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘In winkelwagen’ het product aan het winkelmandje van de klant toegevoegd worden. Via de knop ‘winkelmandje’ kan vervolgens naar het winkelmandje gegaan worden.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien.

De levering  gebeurt door Le Parfum de Nathalie op afgesproken datum, bepaald door de Verkoper.

De levering gebeurt in eigen beheer door een werknemer van Le Parfum de Nathalie.
Wij leveren in heel de Benelux. Verzendingen vanaf €250 zijn gratis.
Voor verzendingen lager dan € 250 worden de volgende kosten aangerekend:
– Voor België: + €10
– Voor Nederland & Luxemburg: + € 20

De klant betaalt de verzendingskost (transportkost), tenzij anders vermeld. Voor een levering naar andere landen dient de klant eerst contact op te nemen met Le Parfum de Nathalie om te laten bevestigen of dit logistiek mogelijk is en wat hiervoor de meerkost is. Pas na uitdrukkelijke bevestiging van Le Parfum de Nathalie kan deze internationale levering goedgekeurd worden. Le Parfum de Nathalie behoudt zich het recht om elke internationale bestelling die niet expliciet goedgekeurd werd te annuleren, mits terugbetaling van de betaalde gelden van de klant.

De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is exclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact, iDeal of direct bank transfer. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Le Parfum de Nathalie gelezen te hebben en akkoord gaat.

De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Le Parfum de Nathalie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

In geval van herroeping, zullen de kosten om de Producten terug te zenden door de Klant gedragen worden (zie Artikel Herroeping).

In geval van promoties en kortingen, zullen deze op de bestelling van de Klant worden toegepast indien de Klant voldoet aan de toepassingscriteria en de promotiecode(s) correct ingeeft.

Le Parfum de Nathalie behoudt zich het recht voor om de prijzen die op de Website worden weergegeven te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zijn deze die weergegeven zijn op de Website ten tijde van de bestelling door de Klant.

Artikel 6. De betaling

De Website laat beveiligde betalingen toe via Bancontact, Visa, Mastercard en Maestro.

Er worden geen bankgegevens opgeslagen op de server, en Le Parfum de Nathalie heeft geen toegang tot bankgegevens van de Klant: betalingen worden verricht via een extern platform, Multisafepay, dat een verhoogd niveau van beveiliging voor transacties via de Website garandeert.

Indien de Klant betalingen wenst te doen met een buitenlandse credit of debit kaart, dient de kaart geautoriseerd te zijn voor internationale transacties. Enige commissie of kost naar aanleiding van de betaling waarvoor de Klant wordt gefactureerd, zal door de Klant gedragen worden. De Klant garandeert aan Le Parfum de Nathalie dat hij gerechtigd is om de bankkaart te gebruiken om de betaling te verrichten.

Het totale bedrag dat voor de bestelling dient te worden betaald wordt weergegeven voor de Klant op de webpagina die zijn “winkelmand” samenvat, i.e. alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Alvorens over te gaan tot betaling, heeft de Klant dus de mogelijkheid om online de details te verifiëren van zijn bestelling en de totale prijs daarvan en om mogelijke fouten te corrigeren die hij zou hebben begaan bij het plaatsen van de bestelling.

Van zodra de bestelling is geplaatst door de Klant, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht zoals opgenomen in het betreffende artikel.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de mededeling van zijn bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC nummer) gelijk staat met de toestemming om zijn rekening te debiteren met het totale bedrag dat verschuldigd is voor de bestelling.

In principe, wordt de rekening van de Klant slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar de Klant wordt verzonden, om te vermijden dat de Klant wordt aangerekend voor een Product dat niet onmiddellijk beschikbaar is.


Artikel 7. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Le Parfum de Nathalie hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Gezien de levering van alle bestellingen door Le Parfum de Nathalie in eigen beheer wordt uitgevoerd, zullen diverse leveringen zo efficiënt mogelijk worden ingepland in het kader van de logistieke planning van Le Parfum de Nathalie. De levertermijn bedraagt daarom tussen de 7 en de 14 dagen, afhankelijk van de logistieke planning en capaciteit van Le Parfum de Nathalie

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Le Parfum de Nathalie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Le Parfum de Nathalie was geboden.

Le Parfum de Nathalie zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering door externe transporteurs, zonder afbreuk te doen aan enig recht dat de Klant tegenover hen zou hebben (overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht).

Indien rechtstreekse aansprakelijkheid van Le Parfum de Nathalie wordt opgeworpen, is Le Parfum de Nathalie, geheel of gedeeltelijk, bevrijd van aansprakelijkheid indien zij het bewijs voorlegt dat de wanprestatie van de overeenkomst met de Klant toerekenbaar is aan de Klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde of van overmacht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Le Parfum de Nathalie. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Le Parfum de Nathalie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Le Parfum de Nathalie. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Le Parfum de Nathalie, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, info@leparfumdenathalie, +32 09 219 17 20 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Le Parfum de Nathalie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Le Parfum de Nathalie, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf, door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij de overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100 EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Le Parfum de Nathalie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuurof aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra de Klant de goederen heeft gebruikt, wordt het product als gebruikt beschouwd en kan dit niet geretourneerd worden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Le Parfum de Nathalie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Le Parfum de Nathalie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Le Parfum de Nathalie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Indien Le Parfum de Nathalie constateert dat de teruggestuurde producten gebruikt zijn of gebruikssporen bevatten, dan behoudt de ondernemer zich het recht om de aankoopprijs van het product niet terug te betalen. De Klant dient bij retournering ook telkens de aankoopfactuur, die bij originele aankoop van het product aan de Klant werd bezorgd, mee te sturen in het retourpakket.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Le Parfum de Nathalie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Le Parfum de Nathalie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Le Parfum de Nathalie klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Le Parfum de Nathalie.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Le Parfum de Nathalie zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 11. Klantendienst

De klantendienst van Le Parfum de Nathalie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 09 219 17 20  via e-mail op info@leparfumdenathalie.Be of per post op het volgende kantooradres: Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12. Privacy

Le Parfum de Nathalie respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Le Parfum de Nathalie, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, info@leparfumdenathalie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Le Parfum de Nathalie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@leparfumdenathalie.be

Artikel 13. Gebruik van cookies (zie cookiepolicy op de website)

Artikel 14. Aantasting geldigheid – niet verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Le Parfum de Nathalie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Le Parfum de Nathalie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups van de Website die soms door Le Parfum de Nathalie worden gedaan, kunnen gebruikt worden als bewijs van een transactie tussen de Klant en Le Parfum de Nathalie

Artikel 17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING GENT bevoegd.

Alvorens gerechtelijke procedures op te starten, dienen de Partijen te proberen om hun geschil in der mine te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de Verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan de rechtbanken die bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 44/2001 van 22 December 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

De Partijen kunnen eveneens een online klacht indienen bij het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.